ul. Crnotravska 13b/46, 11000 Beograd      +381 11 2666 630     office@kvatro.rs

Finansijsko računovodstvo

 • Usluge vođenja osnovnih poslovnih knjiga (glavna knjiga, dnevnik glavne knjige)
 • Usluge vođenja pomoćnih knjiga (knjiga blagajne, knjiga materijalnih ulaganja, analitičke evidencije   (potraživanja i obaveza, materijala, rezervnih delova, sitnog inventara i dr.)
 • Usluge vođenja analitičke evidencije prometa kupaca i dobavljača (praćenje potraživanja i obaveza, izvodi otvorenih stavki itd.)
 • Usluge obračuna PDV-a (VAT)
 • Usluge vođenja raznih poreskih evidencija
 • Usluge vođenja platnog prometa
 • Usluge obračuna zateznih kamata
 • Usluge izrade akata i odluka preduzeća u vezi sa računovodstvenim poslovanjem (pravilnik o blagajničkom poslovanju, odluke i pravilnik o popisu, akt o sistematizaciji radnih mesta i dr.)
 • Usluge periodičnog obračuna i izveštaja po želji preduzeća
 • Izrada završnog računa (bilans uspeha, bilans stanja, aneks, izveštaj o tokovima gotovine, izveštaj o promenama na kapitalu, napomene uz finansijski izveštaj)
 • Ostale računovodstvene i konsultantske usluge