ul. Crnotravska 13b/46, 11000 Beograd      +381 11 2666 630     office@kvatro.rs

Poresko savetovanje

  • Usluge poreskog savetovanja koje pružamo, i za koje je propisana zakonska regulativa, posebno dajemo stručna mišljenja po poreskim pitanjima
  • Podnošenje poreskih prijava u ime i za račun poreskog obveznika
  • Zastupanje poreskog obveznika kod poreske vlasti
  • Davanje saveta o svim poreskim pitanjima : telefonski, internet, kod klijenta ili u našim prostorijama
  • Analiza pojedinih poreskih problema i njihovo planiranje praćenje i primena poreskih propisa Republike Srbije
  • Pomoć u poreskim postupcima kod poreskih vlasti
  • Pomoć kod izrade poreskih prijava i drugih poreskih dokumenata (mišljenja ministarstva, odgovori na pitanja, konsultacije i dr.)